لایو شرکت های پخش همدان و ارومیه از فروردین 1400

از فروردین امسال ماژول های منابع انسانی شرکت های پخش همدان و ارومیه نیز عملیاتی شد.
با لایو این دو شرکت مجموعا 20 شعبه از شرکت های پخش هلدینگ زر زیر پوشش SAP HCM قرار گرفتند.

فهرست