لایو دنیای ماموت

 

از فروردین سال 1400 ماژول های منابع انسانی این شرکت ها از جمله استفاده از پرتال فیوری، چارت سازمانی، امور پرسنلی؛ مدیریت کارکرد و حقوق و دستمزد عملیاتی گردید.

 

فهرست