فروشگاه های زنجیره ای رفاه

فروشگاه های زنجیره ای رفاه

پیاده سازی سیستم جامع SAP برای فروشگاه های زنجیره ای رفاه توسط افراد تیم مجرب شرکت رابین ویستا سیستم در آبان 95 شروع شد و گروه فروشگاه های زنجیره ای رفاه با این سیستم جامع اکنون مشغول به بهره برداری می باشد.

فهرست