سایر حوزه ها

شرکت رابین ویستا سیستم با داشتن مشاوران برجسته لجستیک SAP ، آمادگی ارایه خدمات تخصصی در این حوزه می باشد. در ذیل به خدمات ارایه شده در این حوزه اشاره می گردد:
1. مدیریت تامین
• مدیریت ورود و خروج ، سازماندهی، کنترل بهینه جابجایی‌های داخل انبارها
• فرآیندهای مرتبط با تامین سازمان از زمان شناسایی نیاز تا زمان رسید و ثبت اینویس تامین کننده
2. مدیریت فروش و خدمات پس از فروش
• فرآیندهای مرتبط با فروش سازمان از برنامه ریزی فروش یک محصول/خدمت تا ثبت صورت‌‌‌‌حساب فروش
• مدیریت فرآیندهای خدمت رسانی به مشتریان
3. تولید
• مدیریت اطلاعات پایه عملیات تولید
• کنترل و انجام فرآیندهای تولید
• برنامه ریزی احتیاجات مواد و برنامه ریزی تولید
4. مدیریت مستندات (DMS)
• ذخیره و مدیریت اسناد سازمان
5. مدیریت پروژه
• مدیریت پروژه د ر حوزه های برنامه ریزی ، اجرا و کنترل با قابلیت یکپارچگی کامل با سایر ما ژول ها

رابین ویستا سیستم
فهرست