اپلیکیشن مشاهده چارت سازمانی
rabin vista system

نمایی از چارت سازمانی که تمام اعضای سازمان در زیرمجموعه مرتبطشان را میتوان با توجه به واحد سازمانی که پرسنل در آن فعال هستند مشاهده نمود.

فهرست