اپلیکیشن مشاهده فیش حقوقی
rabin vista system

امکان مشاهده فیش حقوقی پرسنل براساس کارکرد ، آیتم های حقوقی مزایا و کسورات و اقساط وام های پرسنل در این اپلیکیشن فراهم است.

فهرست