اپلیکیشن مدیریت اضافه کاری و کارانه پرسنلی

مشاهده عملکرد پرسنل زیرمجموعه برای مدیران و اعمال درصد کارانه پرداختی به تفکیک بسته به عملکردشان در اپلیکیشن مدیریت اضافه کار و کارانه پرسنل امکان پذیر است. در این اپلیکیشن کنترل مربوط به میانگین و حداکثر مقدار مجاز هر سازمان در بعد واحد سازمانی و همجنین در بعد پرسنلی با توجه به گرید و شغل افراد انجام می گردد.

rabin vista system
فهرست