اپلیکیشن مدیریت ارزیابی های پرسنلی

در این اپلیکیشن فرد مورد نظر لیست ارزیابی های مختلف از جمله ارزیابی اثربخشی، 360 درجه و هدف گذاری و … که به صورت خودکار بنا بر رویه سازمان در کارتابل خود را مشاهده و با کلیک بر روی آن فرم ارزیابی مورد نظر را تکمیل می نماید.

رابین ویستا سیستم
رابین ویستا سیستم
فهرست