اپلیکیشن صدای پرسنل ( شکایات، انتقادات، پیشنهادات )

انتقاد، پیشنهاد و شکایات پرسنل از طریق این اپلیکیشن به ایمیل مدیران ارشد ارسال می شود. در صورت تمایل امکان ارسال اطلاعات به صورت گمنام نیز میسر است.

rabin vista system
فهرست