اپلیکیشن درخواست کالا

در این اپلیکیشن امکان درخواست کالا توسط پرسنل در سازمان میسر گردیده و گردش کاری مربوطه تا تایید یا رد درخواست مدیریت می گردد.

rabin vista system
فهرست