اپلیکیشن درخواست جابه جایي، ارتقاء و جذب نیرو

در این اپلیکیشن مدیر واحد امکان درخواست اصلاح چارت سازمانی؛ جذب نیرو و یا عدم نیاز را دارد. پس از طی گردش کاری سازمانی، واحد منابع انسانی در خصوص جذب از خارج از سازمان، جابه جایی بین شرکتی و …..تصمیم گیری می نماید.

فهرست