اپلیکیشن تاییدات فراموشی کارت ورود و خروج

درخواست های فراموشی کارت پرسنل به کارتابل مدیران در این اپلیکیشن ارسال شده و مدیران می توانند آن درخواست ها را تایید یا رد نمایند.

rabin vista system
فهرست