اپلیکیشن برنامه ریزی شیفت پرسنل

قابلیت برنامه ریزی و مدیریت شیفت برای سازمان هایی که برنامه کاری پرسنل در طول ماه متغیر است در این اپلیکیشن برای مدیران فراهم است.

rabin vista system
فهرست