اپلیکیشن ارسال درخواست و تاییدات درخواست های مرخصی، ماموریت و مجوزات اضافه کاری پرسنلی

در این اپلیکیشن امکان ثبت مرخصی، ماموریت و مجوز اضافه کاری که پرسنل مجاز به ثبت درخواست آن هستند امکان پذیر است . درخواست ها طبق نیاز و الزامات سازمان به کارتابل مدیران رفته و پس از گذراندن روال تاییدات برای پرسنل به صورت ثبت شده قابل مشاهده است. هم چنین در این اپلیکیشن امکان مشاهده تاریخچه درخواست ها و سهمیه انواع مرخصی ها بصورت مجزا وجود دارد.

rabin vista system
rabin vista system
فهرست