اپلیکیشن ارزیابی دوره های آموزشی

در این اپلیکیشن فرد مورد نظر لیست ارزیابی های دوره آموزشی خود را از جمله ارزیابی مدرس، دوره آموزشی و همچنین اثربخشی دوره آموزشی (مدیر مربوطه) در کارتابل خود را مشاهده و با کلیک بر روی آن فرم ارزیابی مورد نظر را تکمیل می نماید.

رابین ویستا سیستم
فهرست