میزکار مدیر (گزارشات، تاییدات و ارزیابی پرسنل زیر مجموعه)

این اپلیکیشن امکان مشاهده گزارشات، تاییدات و شروع فرایندهای مختلف (از جمله درخواست جذب نیرو، اصلاح ساختار سازمانی، عدم نیاز، نیازمندی آموزشی و …) برای پرسنل زیر مجموعه آن مدیر میسر می گردد. در سمت راست اپلیکیشن ساختار سازمانی پرسنل زیرمجموعه به دو شکل مختلف و در سمت چپ گزارشات و فانکشنالیتی های مورد نظر وجود دارد. در این اپلیکیشن با انتخاب فرد یا واحدسازمانی مورد نظر و کلیک بر گزارش مورد نظر برای افراد نمایش داده می شود.

rabin vista system
rabin vista system
فهرست