اپلیکیشن نیازسنجی آموزشی و درخواست دوره های آموزشی

در این اپلیکیشن مدیر با توجه به شرح مشاغل جارت سازمانی زیر مجموعه دوره های اموزشی پیشنهادی خود را در صورت صلاحدید با تکمیل اطلاعات مورد نیاز دوره تکمیل می نماید. پس از طب مراحل کاری سازمان و کمیته آموزشی در صورت تایید، دوره مربوطه در سیستم ایجاد می گردد.

فهرست