اپلیکیشن مشاهده آیین نامه ها و دستورالعمل ها و اطلاعیه های سازمانی

با این اپلیکیشن ، پرسنل از آخرین اطلاعیه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه های سازمانی به صورت آن لاین دسترسی خواهند داشت.

فهرست