اپلیکیشن صندوق وارده

تمامی درخواست هایی که نیاز به روال تایید دارد و از طرف پرسنل یا مدیران ثبت گردیده است به کارتابل مدیران یا ادمین سیستم جهت بررسی ارسال شده و به صورت لیست قابل مشاهده است

rabin vista system
فهرست