اپلیکیشن درخواست وجه

در این اپلیکیشن امکان وجه توسط پرسنل در سازمان میسر گردیده و گردش کاری مربوطه تا تایید یا رد درخواست مدیریت می گردد.

فهرست