اپلیکیشن امضای قرارداد پرسنلی

لیست قراردادهای جاری و قبلی پرسنل به تفکیک قابل مشاهده و پرینت میباشد. هم چنین قرارداد جدید با قابلیت امضا الکترونیک برای پرسنل فراهم است. با استفاده از این اپلیکیشن دیگر نیازی به پرینت قرارداد نبوده و مورد قبول وزارت کار می باشد. با استفاده از این اپلیکیشن و همچنین اپلیکیشن استعام قرارداد منجر به صرفه جویی زیادی در زمان و هزینه پرینت کاغذ در هر شرکت می گردد.

rabin vista system
rabin vista system
فهرست