اپلیکیشن استعلام قرارداد پرسنلی

فرم استعلام قرارداد توسط مدیران برای پرسنل زیر مجموعه خود تکمیل شده و برای مدیران و افراد تاییدکننده با توجه به گردش کاری هر سازمان نسبت به ادامه همکاری پرسنل و جزییات مربوط به قرارداد آتی فرستاده می شود. با استفاده از این اپلیکیشن و همچنین اپلیکیشن امضای قرارداد منجر به صرفه جویی زیادی در زمان و هزینه پرینت کاغذ در هر شرکت می گردد.

rabin vista system
فهرست